REGULAMIN

 

1. Strefa zabaw w kawiarni Kawa i zabawa przeznaczona jest dla dzieci do 11 roku życia.
2. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w lokalu odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.
3. Korzystanie ze strefy zabaw jest odpłatne, a opłata łączy się z akceptacją regulaminu.
4. W Strefie Zabaw przebywamy wyłącznie w skarpetkach, ochraniaczach lub zmienionym i czystym obuwiu.
5. Osoby korzystające ze Strefy Zabaw bawią się bez biżuterii 
(okularów, kolczyków, pierścioków, łańcuszków itp.)
6. Z urządzeń Strefy Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Personel kawiarni Kawy i zabawy nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z wyposażenia Strefy Zabaw.
8. Zabrania się:
-wspinania po siatkach zabezpieczających,
-nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania  ze zjeżdżalni,
-nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
-wnoszenia zabawek na konstrukcję,
-wynoszenia lub celowego wyrzucania piłeczek z basenów,
-popychania osób współkorzystających z urządzeń Strefy Zabaw,
-niszczenia i wynoszenia z Strefy Zabaw jakichkolwiek 
elementów jej wyposażenia.
9. Do kawiarni Kawy i zabawy nie przychodzimy z własnym jedzeniem i piciem, niedopuszczalne jest również spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, palenie papierosów (również elektronicznych), wprowadzanie zwierząt.
10. W przypadku doznania urazu podczas zabawy w Strefie Zabaw należy niezwłocznie poinformować o tym personel, pod rygorem nieuznania, że uraz miał miejsce w naszym lokalu.
11. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu, czy też konstrukcji, znajdujących się w Strefie Zabaw należy niezwłocznie poinformować obsługę.
12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób przebywających na terenie kawiarni Kawa i zabawa, przez Dzieci pozostające pod ich opieką.
13. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych rzeczy w szatni.
14. Ze względów epidemiologicznych zastrzegamy sobie prawo odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.
15. Do oferowanych przez kawiarnię Kawa i zabawa przyjęć urodzinowych  zastosowanie mają postanowienia powyższego regulaminu oraz Regulaminu Urodzin.

 

 

 

REGULAMIN URODZIN

 

1. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin kawiarni Kawa i zabawa.

2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wpłaceniu zadatku gotówką w wysokości 200 zł. Jeżeli po wpłaceniu zadatku rezerwacja zostanie anulowana, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. choroba dziecka), uniemożliwiających odbycie się przyjęcia w terminie, na który został wpłacony zadatek, imprezę urodzinową można przenieść na inny wolny termin - zadatek nie przepada.

3. Pozostałą kwotę Zamawiający płaci w dniu przyjęcia, po jego zakończeniu.

4. Rezerwacja terminu przyjęcia - bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego - jest ważna przez 3 dni kalendarzowe od dnia telefonicznej lub osobistej wstępnej rezerwacji. W razie braku wpłaty w terminie - rezerwacja wstępna zostanie automatycznie anulowana.

5. Termin przyjęcia może zostać zmieniony najpóźniej na 3 dni przed wcześniej zaplanowaną imprezą - o ile nowy termin jest dostępny i obie strony zaakceptują nowe warunki w tym pkt.6 i 7

6. Datę przełożenia imprezy należy ustalić do 7  dni licząc od dnia zgłoszenia przełożenia.

7. Termin przyjęcia może zostać zmieniony maksymalnie raz. Drugi ustalony termin przyjęcia jest ostateczny. Jeżeli przyjęcie mimo przełożenia terminu się nie odbędzie wpłacony zadatek nie jest zwracany.

8. W przypadku mniejszej liczby dzieci (niż podstawowa dziesiątka + Jubilat), biorących udział w przyjęciu, obowiązuje płatność za dziesięcioro dzieci. Jeżeli uczestników imprezy urodzinowej jest więcej niż dziesięcioro, Zamawiający przyjęcie  płaci za każde następne dziecko zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzin.

9. Na dzień przed przyjęciem Zamawiający deklaruje liczbę dzieci uczestniczących w przyjęciu urodzinowym. Deklarowana liczba dzieci jest minimalną liczbą do rozliczenia oraz stanowi podstawę do przygotowania poczęstunku przez obsługę kawiarni.  

10. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny. Na czas jego trwania do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego gości przydzielony jest pokoik urodzinowy z poczęstunkiem. Czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się wszystkich gości.

10.a. Przyjęcie urodzinowe na kręglach trwa 2 godziny. Na czas jego trwania do wyłącznej dyspozycji Jubilata i jego gości przydzielona jest strefa gier na czas ze stolikiem z poczęstunkiem. Czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się wszystkich gości. W cenie pakietu urodzin z kręglami nie jest wliczone korzystanie przez dzieci z Kolorowego Miasteczka

11. Podczas trwania przyjęcia urodzinowego kawiarnia Kawa i zabawa nie jest do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości.

12. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest dla dzieci. Dla osób dorosłych rezerwujemy maksymalnie 10 miejsc siedzących.

13. W cenie pakietu urodzinowego przewidziany jest poczęstunek dla rodziców tj. patera ciast, oraz dzbanek wody i soku, co równoznaczne jest z brakiem możliwości wnoszenia własnego poczęstunku.

14. Zamawiający przyjęcie lub reprezentująca go osoba dorosła ma obowiązek przebywać na terenie kawiarni Kawa i zabawa podczas trwania przyjęcia urodzinowego. Osoba Zamawiająca odpowiada za swoich gości i ewentualne szkody przez nich wyrządzone.  Taka sama zasada obowiązuje podczas korzystania z kręgielni.

15. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej pozostają pod opieką Rodziców lub Opiekunów. Personel nie ponosi odpowiedzialności za uczestników przyjęcia urodzinowego.  

 

WPŁACENIE ZADATKU ORAZ PODPIS NA POTWIERDZENIU DOKONANIA WPŁATY JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW REGULAMINU!